Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT GEZOND.BE

1. ORGANISATIE

De wedstrijd wordt georganiseerd door Gezond.be, een onderdeel van Leadlife BV met maatschappelijke zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 te Ieper en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0737.913.939. Dit reglement legt de voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijden georganiseerd door Gezond.be.

2. PERIODE

De duurtijd van de wedstrijd wordt steeds duidelijk en ondubbelzinnig omschreven op de aankondigingspagina van de specifieke wedstrijd en in het Google invulformulier gekoppeld aan de desbetreffende wedstrijd.

3. WIE KAN DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van:

 • de personeelsleden en de bestuurders van Gezond.be en haar gelieerde vennootschappen;
 • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
 • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Gezond.be, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Gezond.be. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

Gezond.be kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Gezond.be voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. DE PRIJZEN  

De prijs gekoppeld aan de specifieke wedstrijd wordt steeds duidelijk en ondubbelzinnig omschreven op de aankondigingspagina en het Google invulformulier van de desbetreffende wedstrijd. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild voor een som geld of enig ander goed met een al dan niet vergelijkbare waarde.

Gezond.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Het specifieke verloop van de wedstrijd, de duurtijd, de eventueel bijkomende voorwaarden anders dan de in onderhavig document omschreven voorwaarden, de wijze waarop een winnaar zal gekozen worden, … en andere al dan niet staan steeds duidelijk en ondubbelzinnig omschreven op de aankondigingspagina en het Google invulformulier van de desbetreffende wedstrijd.

6. ALGEMENE BEPALINGEN

 • Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.
 • Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken, etc.). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
 • De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.
 • Gezond.be kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Gezond.be, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of  geannuleerd.
 • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Gezond.be zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Gezond.be.
 • Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Gezond.be zal instaan voor de beveiliging van dit bestand en het  beschermen van de privacy van alle door haar ontvangen gegevens. Gezond.be kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten en de activiteiten van aan Gezond.be gelieerde vennootschappen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden. Te allen tijde kan een deelnemer bij wijze van eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan Gezond.be en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart van de deelnemer, vragen om zich uit te schrijven voor enige verdere communicatie en/of gegevensverwerking van zijn/haar gegevens.  
 • De deelnemers aan de wedstrijd verlenen Gezond.be de toestemming om, zonder dat deze daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden van hen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Gezond.be.  
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 • Gezond.be kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.