Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Algemene voorwaarden

Gezond.be is een onderdeel van T-Media nv.

T-Media nv

Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 126
B – 9000 Gent

Tel.: +32 (0)50 740 252
Fax: +32 (0)50 740 251

E-mail: info@gezond.be

Ondernemingsnummer: BE0894310702

T-Media nv, hierna ‘T-Media’ genoemd.

Integratie

De algemene voorwaarden zoals hieronder gestipuleerd maken voorwerp uit van elke overeenkomst tussen T-Media en de klant, en zullen automatisch in de handelsrelatie geïncorporeerd worden. Zij werken supplementair, bij tegenstrijdigheden krijgen de specifieke regels opgesteld tussen de partijen onderling voorrang. De algemene voorwaarden opgesteld door de klant kunnen geen toepassing vinden. Het woord schriftelijk in onderstaande clausules moet ruim worden begrepen, hieronder valt ook elektronische communicatie in de vorm van persoonlijke e‐mail en gebruik van het contactformulier op de Gezond.be website.

Goede trouw

T-Media verbindt er zich toe de opdracht te goeder trouw en met de grootste zorgvuldigheid uit te voeren. De klant dient T-Media evenwel stipt en accuraat op de hoogte te brengen van het bestaande probleem of geschil, en alle daarmee in verband houdende informatie beschikbaar te stellen voor consultatie. De klant zal bovendien geen zelfstandige acties ondernemen tegen haar opponent, van zodra de vertegenwoordiging door T-Media werd opgenomen. Indien de klant bovenstaande bepaling niet naleeft, kan dit een verhoogde financiële toeslag of zelfs de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben.

Confidentialiteit

T-Media verbindt zich ertoe de informatie zoals verkregen door de klant met de grootste vertrouwelijkheid en geheimhouding te behandelen. Een strikte confidentialiteit is essentieel om de vertrouwensrelatie tussen T-Media en haar klant te eerbiedigen. De klant kan opteren om de confidentialiteit van bepaalde documenten of de gehele zaak minnelijk uit te schakelen. Zulks dient schriftelijk te gebeuren, met eigenhandige ondertekening.

Omgekeerd zal de advisering of andere communicatie van T-Media altijd strikt persoonlijk bestemd zijn voor de klant. De klant is dus niet gerechtigd het advies of andere communicatie te gaan verspreiden zonder voorgaande en uitdrukkelijke toestemming van T-Media.

Werk door derden

Het is mogelijk dat T-Media, in kader van een optimale uitvoering van de opdracht, beroep doet op externe partners (zoals technische adviseurs, website ontwikkelaars, specialisten in diverse takken, tekstschrijvers, etc.). De kosten hiervan zullen aan de klant aangerekend worden, voorzover zij noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Indien zij niet noodzakelijk voor de opdracht, dient men de schriftelijke toestemming van de klant te verkrijgen.

Betaling

De door T-Media voorgestelde bedragen (uurlonen, projectprijzen, advertentieprijzen, …) zijn steeds exclusief 21% BTW. De klant ontvangt vooraf, tijdens, partieel of op het einde van de opdracht een factuur voor de gepresteerde diensten. T-Media bepaalt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer T-Media na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau of een advocaat die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg.

Privacy

Bij een bezoek aan de website van Gezond.be worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Gezond.be bezoekt verklaart u zich akkoord met deze anonieme gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. De Gezond.be website is te bereiken via www.gezond.be. Vind hier ons volledig Privacy Statement.

Wanneer de klant of bezoeker contact met ons opneemt worden zijn of haar persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit (zie punt 3). De klant geeft evenwel toestemming om haar naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Aansprakelijkheid – Exoneratie

De wettelijk omschreven aansprakelijkheid wordt door T-Media aanvaard, doch enkel voorzover dit uitdrukkelijk uit onderstaand artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis van T-Media is steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de opdracht (met name de essentiële verbintenis). De vergoeding voor directe tekortkoming van de essentiële verbintenis kan nooit meer bedragen dan het totaal zoals gefactureerd aan de klant. Indien nog niets werd gefactureerd kan de vergoeding nooit meer bedragen dan € 500. T-Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige, onopzettelijke, indirecte fouten en niet voorzienbare schade voortvloeiend uit gebeurtenissen of processen extern aan de advisering of opdracht. Bovengenoemde aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis kan pas ingang vinden wanneer de klant T-Media onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming. Dit schrijven dient een gedetailleerde en beargumenteerde motivatie te bevatten. Dit schrijven moet bovendien worden verzonden binnen de 14 dagen na het ontstaan van de ondeugdelijkheid. Aanspraken van derden die samenhangen of voortvloeien uit de opdracht worden volledig ten laste gelegd aan de klant.

Toepasselijk recht

Bij geschillen is enkel het Belgische recht van toepassing en is de rechtbank van Brugge bevoegd.

T-Media BVBA. Gespecialiseerd in online marketing en verschillende online nieuwsportalen. Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.